A AXUDA RECIBIDA PARA FACER REALIDADE ESTE PROXECTO

O proxecto que xa e unha realidade obedece a unha serie de apoios por parte das diferentes Administracións do cal queremos deixar constancia. O apoio foi prestado polo GRUPO DE ACCION LOCAL DO SECTOR PESQUERO SEO DE FISTERRRA –RIA DE MUROS NOIA: COSTA SOSTIBLE, CONSELLERIA DE PESCA e APOIO FINANCEIRO DA UNION EUROPEA

Temos que destacar que todo o proxecto tramitouse baixo a tutela do GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SEO COSTA SOSTIBLE o amparo das axudas económicas que para ditos fins pon a disposición a UNION EUROPEA

A prioridade dentro da estratexia do FEMP no que se enmarca o noso proxecto foi a seguinte:

 

PRIORIDADE DO FEMP

MARQUE CUN “X”

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS (OE) DA PRIORIDADE DO FEMP

PRIORIDADE 4: Incrementar o emprego e a cohesión territorial

 

X

Fomento do crecemento económico, a inclusión social, a creación e a mobilidade laboral nas comunidades costeiras e de interior dependentes da pesca e a acuicultura. Diversificación das actividades realizadas no marco da pesca e respecto doutros sectores da economía marítima.

 

 

Dentro desta estratexia reseñamos os obxetivos e resultados correspondentes a ditos obxetivos, tanto xerales como específicos

 

OBXECTIVO XERAL DO PROXECTO

RESULTADOS 

Xerar unha actividade turísitica e de lecer que contribua a poñer en valor os recursos turísiticos da zona.

 

Unha actividade consumidora dos recursos do mar que incentive o incremento do valor engadido e a innovación na transformación, distribución e comercialización da pesca da zona

 

Este obxectivo potencia o desenvolvemento ecónomico mediante a diversificación, o emprendemento, a mellora das oportunidades de traballo e o emprego alternativo ao traballo no mar, potenciando o sector turístico e a diversificación en xeral da actividade productiva do territorio, tomando a condición mariñeira do mesmo como elemento diferenciador

 

Relacionase directamente con obxectivo estratéxico diversificación económica do FEMP

 

 

 

Xeración de actividade económica turísitica

 

Xeración de actividade económica pesqueira

 

Diversificación de actividades turisticas e de lecer

 

Promoción e posta en valor dos produtos da comarca

 

Divulgación do patrimonio material e inmaterial,gastronómicoe cultural

 

Promoción das actividades turísticas da zona

 

Promoción e posta en valor dos produtos da comarca

 

Divulgación e posta en valor do patrimonio enogastronómico da Costa da Morte e de Galicia

 

Creación de actividades complementarias ligadas ao turismo

 

 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO PROXECTO (describa un máximo de tres obxectivos específicos) CONTRIBUCIÓN DOS RESULTADOS (como contribúen os resultados a conseguir os indicadores de resultado previstos?)

 

·       Sostibilidade do turismo mariñeiro no territorio

·       Crecemento económico e do emprego a traves de mellora da competitividade do destino

·       Potenciar a creación de oferta turística de calidade xeradora de emprego

 

 

 

 

 

 

 

·       Creación de novos servizos turísticos distintos de aloxamento e restauración

 

·       Incremento de categoria nas actividades turísticas existentes

 

·       Ampliación e mellora da oferta para a incorporación de novos servizos

 

·       Potenciamento do club de producto MarGalicia

 

·       Restauración e gastronomia integradas no programa Km0 MarGalaica e Pescaderias

 

·       Apoio a comercialización do turismo mariñeiro

 

·       Creacion de equipamentos divulgativos e áreas interpretativas vinculadas á posta en valor do patrimonio enogastronómico, paisaxistico e cultural

 

·       Apoio a promoción de obradoiros artesanais, especialmente os vinculados coa artesanía mariñeira

 

·       Apoio a creación de sinerxias entre produtores de diferente índole ligados ao mar. Maridaxe de produtos do mar

   
INDIQUE O GRAO DE CONTRIBUCIÓN AO OBXECTIVO ESPECÍFICO DA PRIORIDADE DO FEMP SELECCIONADA  DESCRIBA A CONTRIBUCIÓN DO PROXECTO AOS OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO FEMP SELECCIONADO

 

X Alta

 

 

Media

 

 

Baixa

 

 

 

Fomento do crecemento económico, a inclusión social, a creación e a mobilidade laboral nas comunidades costeiras e de interior dependentes da pesca e a acuicultura.

 

Diversificación das actividades realizadas no marco da pesca e respecto doutros sectores da economía marítima.

 

 

Unha vez definidos os obxetivos no que se enmarca o noso proxecto e os resultados acadados conseguimos cifrar ditos resultados en indicadores medibles:

 

INDICADORES DE RESULTADO

INDICADORES POR OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

MARQUE CUN “X”

VALOR PREVISTO

UNIDADE DE MEDIDA

PRIORIDADE 4

4a) e b) Fomento do crecemento económico, a inclusión social, a creación e a mobilidade laboral nas comunidades costeiras e de interior dependentes da pesca e a acuicultura. Diversificación das actividades realizadas no marco da pesca e respecto doutros sectores da economía marítima

Emprego creado

X

7

Emprego a tempo completo
Emprego mantido

X

0

Emprego a tempo completo
N.º de negocios creados

X

1

Número
N.º de proxectos de diversificación das actividades económicas na zona

X

5

Número
N.º de proxectos promovidos por mulleres/xente nova  

4

Número
N.º de mulleres que participaron en actividades de formación  

3

Número

O proxecto que xa e unha realidade obedece a unha serie de apoios por parte das diferentes Administracións do cal queremos deixar constancia. O apoio foi prestado polo GRUPO DE ACCION LOCAL DO SECTOR PESQUERO SEO DE FISTERRRA –RIA DE MUROS NOIA: COSTA SOSTIBLE, CONSELLERIA DE PESCA e APOIO FINANCEIRO DA UNION EUROPEA

Temos que destacar que todo o proxecto tramitouse baixo a tutela do GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SEO COSTA SOSTIBLE o amparo das axudas económicas que para ditos fins pon a disposición a UNION EUROPEA

A prioridade dentro da estratexia do FEMP no que se enmarca o noso proxecto foi a seguinte:

 

PRIORIDADE DO FEMP

MARQUE CUN “X”

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS (OE) DA PRIORIDADE DO FEMP

PRIORIDADE 4: Incrementar o emprego e a cohesión territorial

X

Fomento do crecemento económico, a inclusión social, a creación e a mobilidade laboral nas comunidades costeiras e de interior dependentes da pesca e a acuicultura. Diversificación das actividades realizadas no marco da pesca e respecto doutros sectores da economía marítima.

 

 

Dentro desta estratexia reseñamos os obxetivos e resultados correspondentes a ditos obxetivos, tanto xerales como específicos

 

OBXECTIVO XERAL DO PROXECTO

RESULTADOS 

Xerar unha actividade turísitica e de lecer que contribua a poñer en valor os recursos turísiticos da zona.

 

Unha actividade consumidora dos recursos do mar que incentive o incremento do valor engadido e a innovación na transformación, distribución e comercialización da pesca da zona

 

Este obxectivo potencia o desenvolvemento ecónomico mediante a diversificación, o emprendemento, a mellora das oportunidades de traballo e o emprego alternativo ao traballo no mar, potenciando o sector turístico e a diversificación en xeral da actividade productiva do territorio, tomando a condición mariñeira do mesmo como elemento diferenciador

 

Relacionase directamente con obxectivo estratéxico diversificación económica do FEMP

 

 

 

Xeración de actividade económica turísitica

 

Xeración de actividade económica pesqueira

 

Diversificación de actividades turisticas e de lecer

 

Promoción e posta en valor dos produtos da comarca

 

Divulgación do patrimonio material e inmaterial,gastronómicoe cultural

 

Promoción das actividades turísticas da zona

 

Promoción e posta en valor dos produtos da comarca

 

Divulgación e posta en valor do patrimonio enogastronómico da Costa da Morte e de Galicia

 

Creación de actividades complementarias ligadas ao turismo

 

 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO PROXECTO (describa un máximo de tres obxectivos específicos) CONTRIBUCIÓN DOS RESULTADOS (como contribúen os resultados a conseguir os indicadores de resultado previstos?)
 

·       Sostibilidade do turismo mariñeiro no territorio

·       Crecemento económico e do emprego a traves de mellora da competitividade do destino

·       Potenciar a creación de oferta turística de calidade xeradora de emprego

 

 

 

 

 

 

 

·       Creación de novos servizos turísticos distintos de aloxamento e restauración

 

·       Incremento de categoria nas actividades turísticas existentes

 

·       Ampliación e mellora da oferta para a incorporación de novos servizos

 

·       Potenciamento do club de producto MarGalicia

 

·       Restauración e gastronomia integradas no programa Km0 MarGalaica e Pescaderias

 

·       Apoio a comercialización do turismo mariñeiro

 

·       Creacion de equipamentos divulgativos e áreas interpretativas vinculadas á posta en valor do patrimonio enogastronómico, paisaxistico e cultural

 

·       Apoio a promoción de obradoiros artesanais, especialmente os vinculados coa artesanía mariñeira

 

·       Apoio a creación de sinerxias entre produtores de diferente índole ligados ao mar. Maridaxe de produtos do mar

INDIQUE O GRAO DE CONTRIBUCIÓN AO OBXECTIVO ESPECÍFICO DA PRIORIDADE DO FEMP SELECCIONADA  DESCRIBA A CONTRIBUCIÓN DO PROXECTO AOS OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO FEMP SELECCIONADO
 

X Alta

 

 

Media

 

 

Baixa

 

 

 

Fomento do crecemento económico, a inclusión social, a creación e a mobilidade laboral nas comunidades costeiras e de interior dependentes da pesca e a acuicultura.

 

Diversificación das actividades realizadas no marco da pesca e respecto doutros sectores da economía marítima.

 

 

Unha vez definidos os obxetivos no que se enmarca o noso proxecto e os resultados acadados conseguimos cifrar ditos resultados en indicadores medibles:

 

INDICADORES DE RESULTADO

INDICADORES POR OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

MARQUE CUN “X”

VALOR PREVISTO

UNIDADE DE MEDIDA

PRIORIDADE 4

4a) e b) Fomento do crecemento económico, a inclusión social, a creación e a mobilidade laboral nas comunidades costeiras e de interior dependentes da pesca e a acuicultura. Diversificación das actividades realizadas no marco da pesca e respecto doutros sectores da economía marítima

Emprego creado

X

7

Emprego a tempo completo
Emprego mantido

X

0

Emprego a tempo completo
N.º de negocios creados

X

1

Número
N.º de proxectos de diversificación das actividades económicas na zona

X

5

Número
N.º de proxectos promovidos por mulleres/xente nova

4

Número
N.º de mulleres que participaron en actividades de formación

3

Número